Algemene voorwaarden

Artikel 1 Uitvoering overeenkomst, wijziging overeenkomst en prijsverhoging
1. Credo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Credo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Credo gerechtigd Het Ondernemingsplan onder zich te houden voor rekening en risico van Koper.
4. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Credo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Credo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Credo zijn verstrekt, heeft Credo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Koper in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Koper de gegevens aan Credo ter beschikking heeft gesteld. Credo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Credo is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Koper, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Credo zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Credo gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Credo bevoegde persoon en Koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Credo op en is voor Koper geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Credo een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
8. Indien Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Credo gehouden is, dan is Koper aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Credo daardoor direct of indirect ontstaan.
9. Credo is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de prijs zonder dat Koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien en voor zover de verhoging van de prijs voortvloeit uit omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Credo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Credo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet zal nakomen, indien Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Koper niet langer van Credo kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Credo bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Credo kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Credo op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Credo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Credo tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan Koper toerekenbaar is, is Credo gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien Koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Credo gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Credo, zal Credo in overleg met Koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Koper toerekenbaar is.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Credo extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Koper in rekening gebracht. Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Credo anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Credo vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Credo op Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 3 Overmacht
1. Credo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Credo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Credo niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Credo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Credo zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Credo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Credo ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Credo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 4 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen de in het koopcontract genoemde termijnen, welke termijnen eveneens worden vernoemd op de aan Koper toe te zenden factuur, op een door Credo aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Credo aangegeven.
2. Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Koper van rechtswege in verzuim en is hij/zij een vertragingsrente verschuldigd gelijk de geldende wettelijke rente.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Credo heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Credo kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Credo kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Credo verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II, inclusief BTW. Indien Credo echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Koper worden verhaald. Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5 Levering en eigendomsvoorbehoud
1. De overdracht en levering van het product, inclusief toebehoren, door Credo aan Koper geschiedt door afgifte van het product aan Koper. De afgifte van het product geschiedt per e-mail. De overdracht vindt plaats uiterlijk twee weken na ontvangst van de tweede (termijn)betaling, uiteraard indien en voor zover Koper alle benodigde informatie en gegevens aan Credo heeft verstrekt.
2. Het door in het kader van de overeenkomst Credo geleverde blijft eigendom van Credo totdat Koper alle verplichtingen uit de met Credo gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
3. Het door Credo geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 6 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Credo te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
2. Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het Ondernemingsplan hem ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Credo te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Credo in staat is adequaat te reageren. Koper dient Credo in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Koper geen recht meer toe op herstel of aanvulling.
4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Credo de gebreken binnen redelijke termijn, ter keuze van Credo, zorgdragen voor herziening/vervanging van het Ondernemingsplan, dan wel op de door Koper aangewezen punten voor aanvulling van het Ondernemingsplan.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Credo daardoor gevallen, integraal voor rekening van Koper.
6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Credo en de door Credo bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Indien Credo aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Credo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Credo is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Credo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Credo beperkt tot maximaal drie keer de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Credo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Credo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Credo toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Credo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8 Vrijwaring
1. Koper vrijwaart Credo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Credo toerekenbaar is. Indien Credo uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Koper gehouden Credo zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Credo, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Credo en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Koper.

Artikel 9 Geheimhouding, verbod op vermenigvuldiging geleverde en intellectuele eigendom
1. Credo is gehouden zorgvuldig om te gaan met de vertrouwelijke gegevens van Koper.
2. Het is Koper verboden de producten van Credo te (doen) vermenigvuldigen, openbaren en/of exploiteren, zonder dat daarvoor na overleg schriftelijk toestemming is verleend.
3. Credo behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Credo heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Credo partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Credo is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Credo het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Blog

Waarom het schrijven van een ondernemingsplan zo belangrijk is

Hoe ziet een bedrijfsplan eruit? Handig ondernemingsplan voorbeeld!

Wat onze klanten zeggen

“Met het ondernemingsplan van Credo verliep het verkrijgen van de financiering echt vlekkeloos. Het hoofdkantoor van de ING was zeer onder de indruk van het bedrijfsplan en gaf zelfs een extra pluim! Topklus!”

Grando logo Grando Keukens & Bad

"Het snelle en persoonlijke contact was erg fijn. De kredietaanvraag bij Qredits was binnen twee weken goedgekeurd, uiteraard is dit te danken aan Credo Ondernemingsplan!”

Ondernemingsplan Dagbesteding Dagbesteding Tikkie Bijzonder

"De kennis en betrokkenheid binnen Credo zijn enorm. De ABN AMRO was zeer te spreken over de kwaliteit van het ondernemingsplan en de financiering was dan ook snel rond."

Restaurant bij-Isabelle Restaurant Bij-Isabelle

“Na een uitgebreid intakegesprek heeft Credo op korte termijn een uitstekend ondernemingsplan geleverd. Met dit plan hebben we probleemloos onze horecavergunning weten te verkrijgen van de gemeente Amsterdam.”

Feestcafé ’t Lammetje

“Credo heeft verstand van zaken en reageert altijd snel. Wat wij vooral prettig vonden was de combinatie tussen professionaliteit en vriendelijkheid. Met het plan hebben we een financiering van de bank verkregen”

Kinderopvang Barbaborah logo Kinderdagverblijf Barbaborah
Lees alle beoordelingen