5 onderdelen van een financieel plan: uw investeringsplan in cijfers

Het financieel plan is een zeer belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan

Het financieel plan en het marketingplan vormen samen de belangrijkste ingrediënten van een investeringsplan. Het financiële plan geeft een cijfermatige weergave van een bedrijfsidee en het toekomstige bedrijf. Het strategische marketingplan is daarentegen een vertaling van het idee naar een commercieel actieplan. Voor startende ondernemers is een goed onderbouwd ondernemersplan daarom ook een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in de slagingskans van een nieuw bedrijfsidee en de financiële haalbaarheid van de toekomstige onderneming.

Een financieel plan is de cijfermatige weergave van uw investeringsplan

Voordat u met uw bedrijfsidee van start gaat, is het raadzaam om te onderzoeken hoe groot de verwachte winstgevendheid is, hoe hoog de verwachte lasten zijn en hoeveel financiering u denkt nodig te hebben om te starten. Aan de hand van een uitgebreide financiële planning worden de winstverwachtingen, de financieringsbehoefte en financiële risico’s van uw nieuwe bedrijf cijfermatig in kaart gebracht.

Een ondernemingsplan schrijft u in eerste instantie voor uzelf. Daarnaast is het bedrijfsplan een belangrijk middel om investeerders aan te trekken. Vooral op basis van het financieel plan baseren potentiële investeerders hun beslissing om uw bedrijfsidee te financieren. Hieronder leest u meer over de 5 onderdelen van de financiële planning en vindt u een aantal tips voor het opstellen van de bijbehorende begrotingen. 

De financiële planning van het ondernemersplan bestaat uit 5 onderdelen

In het financieel plan, als onderdeel van het investeringsplan, worden de volgende 5 financiële begrotingen behandeld.

1. Investeringsbegroting: financiële toelichting van het benodigde startkapitaal

De investeringsbegroting geeft inzicht in de hoogte van het startkapitaal, dat u nodig heeft om uw bedrijf te starten. Dit essentiële onderdeel van het ondernemingsplan heeft betrekking op het in kaart brengen van uw investeringsplan, door een overzicht te geven van alle benodigde investeringen in uw startende onderneming en de daarbij behorende uitgaven. Na het opstellen van de investeringsbegroting heeft u een duidelijk overzicht van het totale geldbedrag, dat minimaal nodig is om een goede start met uw nieuwe bedrijf te maken.

Het investeringsplan vormt een van de basiselementen van het financieel plan en is opgebouwd uit twee onderdelen; vaste activa en vlottende activa. Onder vaste activa verstaan we alle investeringen in kapitaalgoederen die langer dan een jaar meegaan, zoals het bedrijfspand, een bedrijfsauto, een computer en machines. Onder vlottende activa vallen alle bedrijfsmiddelen met een looptijd korter dan een jaar, zoals bijvoorbeeld voorraden, debiteuren en liquide middelen.

Tips bij het opstellen van uw investeringsbegroting:

 • Zorg voor een goede onderbouwing van uw investeringsplan, door offertes aan uw ondernemingsplan toe te voegen.
 • Maak voor elke investering een weloverwogen keuze, door meerdere offertes aan te vragen bij verschillende bedrijven en leveranciers.
 • Neem in uw investeringsbegroting een kostenpost op voor onvoorziene uitgaven.
 • Raadpleeg voorbeelden van investeringsbegrotingen, om inzicht te krijgen in de opzet en alle onderdelen van de begroting.

2. Financieringsplan: op welke wijze gaat u financiering aantrekken?

Het tweede onderdeel van het financieel plan bestaat uit de financieringsbegroting. In deze financiële begroting licht u duidelijk toe op welke wijze u financiering gaat aantrekken. Aan de hand van een compleet uitgewerkt financieringsplan wordt duidelijk hoe de investeringsbegroting zal worden gefinancierd. De in uw ondernemingsplan opgesomde investeringen kunt u financieren met behulp van uw eigen vermogen of vreemd vermogen. Onder het eigen vermogen vallen de investeringen die u zelf financiert. Vreemd vermogen doelt op het financieringsgedeelte dat door banken en overige financiers wordt verstrekt. In dit onderdeel van het financieel plan wordt ook de solvabiliteit berekend, oftewel de verhouding van uw eigen vermogen met het totaal vermogen. Investeerders beoordelen de financieringsaanvraag en het ondernemersplan deels op basis van de solvabiliteitsratio.

Tips bij het opstellen van uw financieringsplan:

 • Laat duidelijk uit uw ondernemingsplan naar voren komen op welke wijze u ook op langere termijn uw schulden aan derden kan blijven voldoen.
 • Banken vereisen doorgaans een inbreng van eigen vermogen. Zorg ervoor dat uw financiële planning hierop is afgestemd, door een eigen vermogen van minimaal 20% van het totaal vermogen in te brengen.
 • Durfkapitaal of achtergestelde leningen worden als eigen vermogen aangemerkt.
 • Bekijk diverse voorbeelden van financieringsplannen voor een overzicht van de belangrijkste elementen, die in de financiële begroting zijn opgenomen.

3. Exploitatiebegroting: maak een exploitatieprognose voor de komende 3 jaar

Met behulp van een exploitatiebegroting berekent u of uw bedrijf gedurende de eerste 3 jaren winst of verlies zal maken. Het exploitatieplan, die in het ondernemingsplan is opgenomen, wordt ook wel beschouwd als een begroting van de winst- en verliesrekening. Deze resultatenrekening wordt vastgesteld op basis van de verwachte opbrengsten en kosten. Door het opstellen van een exploitatiebegroting kunt u in één oogopslag zien hoeveel omzet uw onderneming minimaal moet realiseren om break-even te draaien, of juist hoeveel omzet nodig is om winstgevend te zijn.

Bij het opstellen van een financieel plan op het niveau van het exploitatieplan, is de eerste stap gericht op het bepalen van de verwachte omzet. Vervolgens wordt de omzet vermindert met de inkoopkosten, om de brutowinst te kunnen berekenen. De volgende stap is het opsommen van alle zakelijke kosten. Tenslotte worden de zakelijke kosten verlaagd met de belastingen, die nog betaald moeten worden.  

Tips bij het opstellen van uw exploitatiebegroting:

 • In het exploitatieplan moeten alle bedragen exclusief BTW worden getoond.
 • De rentabiliteit, oftewel de mate waarin u voldoende winst maakt om rente en aflossingsverplichtingen te voldoen, is een belangrijk onderdeel van het financieel plan. Deze maatstaf is namelijk van invloed op de beoordeling van een financieringsaanvraag en het bijbehorende ondernemingsplan.
 • Voor werkgevers liggen de feitelijke loonkosten gemiddeld 30% hoger dan het brutoloon.
 • Ook de afschrijving op uw bedrijfsmiddelen valt onder zakelijke kosten.
 • Om u goed te kunnen voorbereiden op het opstellen van de financiële begroting, is het verstandig om een aantal voorbeelden van exploitatiebegrotingen te analyseren.

4. Liquiditeitsbegroting: beschrijf het verloop van alle inkomsten en uitgaven 

In het laatste hoofdstuk van uw ondernemingsplan, het financieel plan, wordt ook een liquiditeitsbegroting opgesteld.  Het liquiditeitsplan geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven per maand. Zo kunt u aan de hand van deze financiële begroting bijvoorbeeld uw investeringsplannen afstemmen. Met behulp van het liquiditeitsplan kunt u ook een inschatting maken van de maanden waarin u extra liquide middelen nodig heeft, of juist financiële reserves sneller kunt opbouwen.

De liquiditeitsbegroting start met het berekenen van uw beginsaldo op 1 januari van het betreffende jaar. Maak vervolgens een inschatting van de verwachte inkomsten en uitgaven per maand. Tijdens de derde stap bepaalt u of er in specifieke maanden sprake is van een overschot of een tekort. Tenslotte stemt u de financiële begroting hierop af, door eventuele tekorten weg te werken.

Tips bij het opstellen van uw liquiditeitsbegroting:

 • In tegenstelling tot de exploitatiebegroting worden alle bedragen op de liquiditeitsbegroting inclusief BTW vermeld.
 • Startende ondernemers lopen de eerste jaren risico op sterk wisselende inkomsten. Geef in uw ondernemingsplan duidelijk aan hoe u dit risico de eerste jaren zo veel mogelijk gaat beperken.
 • Stem uw liquiditeitsbegroting af op de gemiddelde betaaltermijn van uw debiteuren. De betaaltermijn van een factuur kan oplopen tot meer dan 40 dagen.
 • Houd rekening met periodieke betalingen, zoals huur, loon, telefoonrekeningen en belastingen.
 • Neem bijvoorbeeld ook eventuele vakanties, betalingsregelingen, het uitkeren van vakantiegeld, extra investeringen en overige onvoorziene uitgaven mee in de financiële begroting.
 • Maak gebruik van diverse hulpmiddelen bij het opstellen van het financieel plan, zoals praktische voorbeelden van verschillende liquiditeitsbegrotingen.

5. Privé  begroting: geef een overzicht van uw privé inkomsten & uitgaven

Het laatste onderdeel van het financieel plan heeft betrekking op de begroting van uw privé-uitgaven. Voor elke startende ondernemer is het raadzaam om alle privé-uitgaven in het ondernemingsplan inzichtelijk te maken. Op basis van deze financiële begroting kunt u per maand berekenen welk bedrag u minimaal aan inkomsten nodig heeft, om maandelijks aan uw privé-verplichtingen te kunnen voldoen.

Om de financiële positie van uw startende onderneming inzichtelijk te maken, is het verstandig om het zakelijke betalingsverkeer en uw privé financiën strikt gescheiden te houden. Zorg daarom voor een gescheiden administratie en maak gebruik van een aparte bankrekening voor zakelijk gebruik.  

Tips bij het opstellen van de begroting van uw privé-uitgaven:

 • Stel de begroting op vanuit een eerlijk en realistisch oogpunt. Dit zorgt niet alleen voor helderheid, maar ook zekerheid in de verwachtingen omtrent uw privé-inkomen.
 • Bekijk diverse voorbeelden van een begroting voor privé-uitgaven, om een goed idee te krijgen van de verschillende kostenposten, die onderdeel zijn van deze specifieke financiële begroting.

Wilt u een bedrijfsidee uitwerken in een ondernemingsplan en bent u op zoek naar een financiële adviseur, die u kan ondersteunen bij het opstellen van een goed onderbouwd financieel plan? Schakel dan Credo in! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om de financiële planning van uw ondernemersplan met ons te bespreken.