5 onderdelen van een financieel plan: uw investeringsplan in cijfers

Het financieel plan is een zeer belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan

Voordat u met uw bedrijfsidee aan de slag gaat, is het raadzaam om te onderzoeken hoe groot de verwachte winstgevendheid is, hoe hoog de verwachte lasten zijn en hoeveel financiering u denkt nodig te hebben om te starten. Deze informatie vormt het financieel plan. Een onmisbaar onderdeel van ieder ondernemings- of investeringsplan. In dit artikel leest u uit welke 5 onderdelen het financieel plan bestaat en wij geven u een aantal tips voor het opstellen van de bijbehorende begrotingen.

Een financieel plan maken: de cijfermatige weergave van uw investeringsplan

Een financieel plan is een cijfermatige weergave van uw bedrijfsidee en het toekomstige bedrijf. Bovendien is het cruciaal als u van plan bent om financiering aan te vragen. Met een financieringsplan overtuigt u de bank of andere investeerders namelijk om geld te steken in uw bedrijf. Voor startende ondernemers is een goed onderbouwd financieel plan daarom een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in de slagingskans van een nieuw bedrijfsidee en de financiële haalbaarheid van de toekomstige onderneming. Dit plan kunt u zelf opstellen, maar u kunt natuurlijk ook uw ondernemersplan laten maken door een financieel expert.

De financiële planning van het ondernemersplan bestaat uit 5 onderdelen

In het financiële plan, als onderdeel van het investeringsplan, worden 5 financiële begrotingen behandeld. De 5 onderdelen van het financieel plan op een rij:

 • Investeringsbegroting;
 • Financieringsbegroting;
 • Exploitatiebegroting;
 • Liquiditeitsbegroting;
 • Privé begroting.

Om u op weg te helpen zullen wie hieronder uitleggen wat deze onderdelen van het financieringsplan precies inhouden.

1. De investeringsbegroting: essentieel onderdeel financieringsplan

De investeringsbegroting geeft inzicht in de hoogte van het startkapitaal dat u nodig heeft om uw bedrijf te starten. Hierbij is het van belang dat u goed nadenkt over welke bedrijfsmiddelen u op de korte en lange termijn nodig heeft. Deze worden onderverdeeld in vaste activa en vlottende activa. Onder vaste activa verstaan we alle investeringen in kapitaalgoederen die langer dan een jaar meegaan, zoals het bedrijfspand, een bedrijfsauto, een computer en machines. Onder vlottende activa vallen alle bedrijfsmiddelen met een looptijd korter dan een jaar, zoals bijvoorbeeld voorraden, debiteuren en liquide middelen.

Na het opstellen van het investeringsplan heeft u een duidelijk overzicht van het totale geldbedrag dat minimaal nodig is om een goede start met uw nieuwe bedrijf te maken.

Tips bij het opstellen van uw investeringsplan

 • Zorg voor een goede onderbouwing van uw investeringsplan door offertes aan uw ondernemingsplan toe te voegen.
 • Maak voor elke investering een weloverwogen keuze door meerdere offertes aan te vragen bij verschillende bedrijven en leveranciers.
 • Neem in uw investeringsbegroting een kostenpost op voor onvoorziene uitgaven.
 • Raadpleeg een ondernemingsplan voorbeeld om inzicht te krijgen in de verschillende onderdelen en de opbouw van de begroting.

2. De financiële begroting van uw financieel plan

Het tweede onderdeel van het financieel plan is de financieringsbegroting. Samen met de investeringsbegroting vormt de financieringsbegroting de beginbalans van het bedrijf. In de financieringsbegroting licht u duidelijk toe op welke wijze u de benodigde bedrijfsmiddelen gaat financieren. Dit kan met eigen vermogen of door externe financiering aan te vragen.

In dit onderdeel van het financieel plan berekent u tevens de solvabiliteit van uw bedrijf, oftewel de verhouding van uw eigen vermogen met het totaal vermogen. Investeerders beoordelen de financieringsaanvraag en het ondernemersplan deels op basis van de solvabiliteitsratio.

Tips bij het opstellen van uw financieringsplan:

 • Laat duidelijk uit uw ondernemingsplan naar voren komen op welke wijze u ook op langere termijn uw schulden aan derden kunt blijven voldoen.
 • Banken vereisen doorgaans een inbreng van eigen vermogen. Zorg ervoor dat uw financiële planning hierop is afgestemd, door een eigen vermogen van minimaal 20% van het totaal vermogen in te brengen.
 • Durfkapitaal of achtergestelde leningen worden als eigen vermogen aangemerkt.
 • Bekijk ons financieel plan voorbeeld voor een overzicht van de belangrijkste elementen, die in de financiële begroting zijn opgenomen.

3. Exploitatiebegroting: maak een exploitatieprognose voor de komende 3 jaar

Eén van de belangrijkste onderdelen van het financieel plan vormt de exploitatiebegroting. Hiermee berekent u of uw bedrijf gedurende de eerste 3 jaren winst of verlies zal maken. U kunt het zien als een vertaling van uw ambities en doelstellingen naar financiële cijfers. De exploitatieprognose als onderdeel van het business plan wordt ook wel beschouwd als een begroting van de winst- en verliesrekening. Door een exploitatiebegroting op te stellen, ziet u in één oogopslag hoeveel omzet uw onderneming minimaal moet realiseren om break-even te draaien, of juist hoeveel omzet nodig is om winstgevend te zijn.

Bij het maken van een financieel plan op het niveau van de exploitatiebegroting, is de eerste stap gericht op het bepalen van de verwachte omzet. Hier trekt u vervolgens uw inkoopkosten vanaf, om de brutowinst te berekenen. De volgende stap is het opsommen van alle zakelijke kosten. Ten slotte worden de zakelijke kosten verlaagd met de belastingen die nog betaald moeten worden.

Tips bij het opstellen van uw exploitatiebegroting:

 • In het exploitatieplan moeten alle bedragen exclusief BTW worden getoond.
 • De rentabiliteit, oftewel de mate waarin u voldoende winst maakt om rente en aflossingsverplichtingen te voldoen, is een belangrijk onderdeel van het financieel plan. Deze maatstaf is namelijk van invloed op de beoordeling van een financieringsaanvraag en het bijbehorende ondernemingsplan.
 • Voor werkgevers liggen de feitelijke loonkosten gemiddeld 30% hoger dan het brutoloon.
 • Ook de afschrijving op uw bedrijfsmiddelen valt onder zakelijke kosten.
 • Ter voorbereiding van het opstellen van de exploitatiebegroting is het verstandig om een aantal voorbeelden te analyseren.

4. De liquiditeitsbegroting: de basis van uw investeringsplan

Met de liquiditeitsbegroting geeft u inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven per maand. Op basis hiervan kunt u onder andere uw investeringsplannen afstemmen. Bovendien kunt u zo ook een inschatting maken van de maanden waarin u extra liquide middelen nodig heeft of juist financiële reserves sneller kunt opbouwen.

De liquiditeitsbegroting start met het berekenen van uw beginsaldo op 1 januari van het betreffende jaar. Maak vervolgens een inschatting van de verwachte inkomsten en uitgaven per maand. Tijdens de derde stap bepaalt u of er in specifieke maanden sprake is van een overschot of een tekort. Ten slotte stemt u de financiële begroting hierop af door eventuele tekorten weg te werken.

Tips bij het opstellen van uw liquiditeitsbegroting:

 • In tegenstelling tot de exploitatiebegroting worden alle bedragen op de liquiditeitsbegroting inclusief BTW vermeld.
 • Startende ondernemers lopen de eerste jaren risico op sterk wisselende inkomsten. Geef in uw ondernemingsplan duidelijk aan hoe u dit risico de eerste jaren zo veel mogelijk gaat beperken.
 • Stem uw liquiditeitsbegroting af op de gemiddelde betaaltermijn van uw debiteuren. De betaaltermijn van een factuur kan oplopen tot meer dan 40 dagen.
 • Houd rekening met periodieke betalingen, zoals huur, loon, telefoonrekeningen en belastingen.
 • Neem bijvoorbeeld ook eventuele vakanties, betalingsregelingen, het uitkeren van vakantiegeld, extra investeringen en overige onvoorziene uitgaven mee in de begroting.
 • Maak gebruik van diverse hulpmiddelen, zoals praktische voorbeelden van verschillende liquiditeitsbegrotingen.

5. De privé begroting: maak een overzicht van uw privé inkomsten & uitgaven

Het laatste onderdeel bij het maken van een financieel plan heeft betrekking op het begroten van uw privé-uitgaven. Voor elke startende ondernemer is het raadzaam om alle privé-uitgaven in het bedrijfsplan inzichtelijk te maken. Op basis van deze financiële begroting kunt u per maand berekenen welk bedrag u minimaal aan inkomsten nodig heeft om maandelijks aan uw privé-verplichtingen te kunnen voldoen.

Om de financiële positie van uw startende onderneming overzichtelijk te houden, is het verstandig om het zakelijke betalingsverkeer en uw privé financiën strikt gescheiden te houden. Zorg daarom voor een gescheiden administratie en maak gebruik van een aparte bankrekening voor zakelijk gebruik.

Tips bij het opstellen van de begroting van uw privé-uitgaven:

 • Stel de begroting op vanuit een eerlijk en realistisch oogpunt. Dit zorgt niet alleen voor helderheid, maar ook zekerheid in de verwachtingen omtrent uw privé-inkomen.
 • Bekijk diverse voorbeelden van een begroting voor privé-uitgaven, om een goed idee te krijgen van de verschillende kostenposten, die onderdeel zijn van deze specifieke financiële begroting.

Financieel plan ondernemingsplan opstellen? Neem contact op!

Wilt u meer informatie over het opstellen van een financieel plan of bent u op zoek naar een expert die u kan ondersteunen bij het schrijven van een goed onderbouwd ondernemingsplan? Schakel dan Credo Ondernemingsplan in! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Waar bestaat een investeringsbegroting uit?

De investeringsbegroting geeft inzicht in de hoogte van het startkapitaal dat u nodig heeft om uw bedrijf te starten. Hierbij is het van belang dat u goed nadenkt over welke bedrijfsmiddelen u op de korte en lange termijn nodig heeft.

Hoe is een financieringsbegroting opgebouwd?

In de financieringsbegroting licht u duidelijk toe op welke wijze u de benodigde bedrijfsmiddelen gaat financieren. Dit kan met eigen vermogen of door externe financiering aan te vragen.

Waar bestaat een exploitatiebegroting uit?

U begint bij het bepalen van de verwachte omzet voor de komende drie jaar. Hier trekt u vervolgens uw inkoopkosten vanaf, om de brutowinst te berekenen. Daarna kunt u de nettowinst berekenen door de vaste kosten af te trekken van de bruto winst. Tenslotte wordt de netto winst verlaagd met de belastingen die nog betaald moeten worden.

Hoe is een liquiditeitsbegroting opgebouwd?

Met de liquiditeitsbegroting geeft u inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven per maand. Op basis hiervan kunt u onder andere uw investeringsplannen afstemmen. Bovendien kunt u zo ook een inschatting maken van de maanden waarin u extra liquide middelen nodig heeft of juist financiële reserves sneller kunt opbouwen.

Waar bestaat een privébegroting uit?

Voor elke startende ondernemer is het raadzaam om alle privé-uitgaven in het bedrijfsplan inzichtelijk te maken. Op basis van deze financiële begroting kunt u per maand berekenen welk bedrag u minimaal aan inkomsten nodig heeft om maandelijks aan uw privé-verplichtingen te kunnen voldoen.