Financieel plan voorbeeld; zo ziet een financieringsplan eruit

financieringsplan

Het financieel plan vormt het fundament onder uw bedrijfsplan. Het is de cijfermatige weergave op basis waarvan u uw plannen en ideeën kunt gaan vormgeven. Bovendien is het onmisbaar bij de aanvraag van financiering. Met een goed financieringsplan overtuigt u de bank of andere investeerders om geld te steken in uw bedrijf. Maar hoe ziet zo’n financieringsplan er nu precies uit? Wij laten u in dit artikel een financieel plan voorbeeld zien als onderdeel van uw ondernemingsplan.

Tip: Liever direct aan de slag met een voorbeeld ondernemingsplan template? Op Voorbeeld-ondernemingsplannen.nl vindt u compleet uitgewerkte voorbeeldplannen (inclusief financieel plan) die u zelf snel en eenvoudig kunt aanpassen met uw eigen gegevens om er een uniek ondernemingsplan van te maken.  

Een financieel plan maken: investerings- en financieringsbegroting

Een bedrijf starten kost geld. Daarom beginnen we ons voorbeeld voor een financieel plan met een investerings- en financieringsbegroting. Hiermee krijgt u een goed inzicht in hoeveel geld u nodig heeft om uw plannen te realiseren. Maak hierbij onderscheid tussen bedrijfsmiddelen die u nodig heeft voor de lange termijn (vaste activa) en bedrijfsmiddelen voor de korte termijn (vlottende activa). Onder vaste activa vallen bijvoorbeeld zaken als een kantoor, een bedrijfsauto, computers en software. Met vlottende activa worden bedrijfsmiddelen bedoeld die korter dan een jaar in uw bedrijf zullen zijn. Denk aan opstart- en promotiekosten, voorraden en voorfinanciering van btw.

financieel plan

Breng in kaart hoe u de kosten gaat financieren

Vervolgens brengt u in kaart hoe u deze kosten gaat financieren. Misschien heeft u bepaalde bedrijfsmiddelen al in uw bezit of heeft u eigen spaargeld dat u kunt gebruiken. Het kan ook zijn dat familie of vrienden u geld willen lenen. Dit vormt samen het eigen vermogen. Houd er rekening mee dat de meeste kredietverstrekkers ervan uitgaan dat u minimaal 20% eigen vermogen inbrengt. Wat er dan nog overblijft, is het bedrag dat u nodig heeft van de bank, een investeerder, kredietverstrekker of via crowdfunding. Dit wordt vreemd vermogen genoemd. Zet het eigen vermogen en het vreemd vermogen onder de noemer passiva op de balans.

overzicht kosten

Het is verstandig om grote investeringen te onderbouwen met offertes, zodat u en eventuele investeerders straks zeker weten dat de inschatting realistisch is.

Bereken uw solvabiliteit

Vervolgens kunt u uw solvabiliteit berekenen. Dit is de verhouding van uw eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. Investeerders beoordelen de financieringsaanvraag en het ondernemingsplan deels op basis van uw solvabiliteitsratio.

Voorbeeld financieel plan: de exploitatiebegroting

In ons ‘financieel plan maken voorbeeld’ mag de exploitatiebegroting oftewel de winst- en verliesrekening niet ontbreken. In deze begroting berekent u welke omzet u verwacht te halen en of dit voldoende is om de kosten te dekken en winst te maken. Om een correcte prognose te maken bepaalt u per product of dienst de omzet, waar u vervolgens de inkoopkosten vanaf trekt. Breng daarna al uw zakelijke kosten en de belastingafdracht in kaart. Vergeet daarbij niet dat de afschrijving van uw bedrijfsmiddelen ook onder uw zakelijke kosten valt.

exploitatiebegroting financieel plan

Financieringsplan voorbeeld: een liquiditeitsbegroting maken

Het maken van een liquiditeitsbegroting heeft als doel inzicht te krijgen in de geldstromen van uw bedrijf. Zo weet u of u in een bepaalde periode voldoende geld op uw rekening heeft staan om een investering te doen of wanneer u wellicht geld tekort gaat komen om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Voor het maken van een gedegen liquiditeitsbegroting zetten we in ons ondernemingsplan en financieel plan voorbeeld bovenaan het beginsaldo gevolgd door de inkomsten en uitgaven per maand. Let erop dat u bij de liquiditeitsbegroting de btw niet vergeet.

liquiditeitsbegroting financieel plan

Format financieel plan

Om het u nog makkelijker te maken delen wij graag ons stappenplan en format van een financieel plan. Een goed gestructureerd financieel plan kan investeerders, kredietverstrekkers en andere belanghebbenden overtuigen van de levensvatbaarheid en winstgevendheid van het bedrijf. Hier zijn enkele stappen en elementen die kunnen helpen bij het opstellen van een overtuigend financieel plan:

Inleiding: Een overzicht van het bedrijf en de doelstellingen van het financiële plan.

Financiële overzichten: Inclusief historische financiële gegevens, zoals balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht, evenals toekomstige prognoses op basis van realistische aannames.

Omzetprognoses: Gedetailleerde schattingen van de verwachte omzet voor de komende jaren, gebaseerd op marktonderzoek, trends en historische gegevens.

Kostenprognoses: Een overzicht van de verwachte kosten, inclusief vaste kosten (zoals huur, salarissen, enz.) en variabele kosten (zoals grondstoffen, verkoopkosten, enz.) om een duidelijk beeld te krijgen van de operationele uitgaven van het bedrijf.

Liquiditeitsprognoses: Een prognose van de kasstromen van het bedrijf, inclusief inkomende en uitgaande geldstromen, om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van liquide middelen en het vermogen van het bedrijf om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Investeringen en financiering: Een overzicht van de beoogde investeringen en financieringsbronnen voor het bedrijf, inclusief leningen, eigen vermogen, subsidies, enz.

Gevoeligheidsanalyse: Een analyse van de mogelijke invloed van verschillende scenario’s, zoals een verandering in omzet, kosten of financiering, op de financiële resultaten van het bedrijf.

Conclusie: Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies van het financieel plan, inclusief eventuele risico’s en aanbevelingen voor verbetering.

Het is belangrijk om een duidelijke en overzichtelijke indeling te volgen bij het opstellen van een financieel plan, zodat de informatie gemakkelijk te begrijpen is voor degenen die het plan evalueren.

Zorg voor een goede onderbouwing

Naast een correcte en realistische weergave van de financiële cijfers, is het belangrijk dat u uw financieringsplan goed onderbouwt. Investeerders vinden het daarbij prettig als u hun ‘taal’ spreekt. Dit doet u bijvoorbeeld door in uw ondernemingsplan verschillende scenario’s te schetsen en aan te tonen dat u heeft nagedacht over wat er gebeurt als er iets tegenzit. Hoe vangt u tegenslagen op? Op welke manier zorgt u voor reserves zodat u uw aflossingen en rentes toch kunt voldoen? Hierbij kan uw privésituatie ook een rol spelen. Sommige investeerders vragen daarom om een privé-begroting als onderdeel van uw financieel plan. Het is voor u als ondernemer immers ook van belang dat u iedere maand uw hypotheek of huur kunt betalen.

Geef een duidelijke toelichting op uw verwachtingen

Naast goede onderbouwing van uw cijfers in het financieel plan, is het ook belangrijk om een duidelijke toelichting te geven op uw verwachtingen en aannames. Leg uit hoe u tot de berekeningen bent gekomen en waarom u bepaalde keuzes heeft gemaakt. Dit kan helpen om het vertrouwen van investeerders te winnen en uw financieringsaanvraag te ondersteunen, wat vaak een belangrijk doel is van een financieel plan. Daarnaast is het verstandig om verschillende scenario’s door te rekenen, bijvoorbeeld een optimistisch, een pessimistisch en een realistisch scenario, om inzicht te krijgen in de financiële risico’s en de haalbaarheid van uw plannen in verschillende situaties.

financieel plan voorbeeld

Houd uw financieel plan up-to-date

Een financieel plan is geen statisch document, maar moet regelmatig worden bijgewerkt en geactualiseerd. Zorg ervoor dat u uw financiële gegevens en prognoses regelmatig controleert en actualiseert op basis van de werkelijke resultaten en veranderende marktomstandigheden. Hierdoor blijft uw financieel plan relevant en betrouwbaar, en kunt u tijdig bijsturen indien nodig. Een up-to-date financieel plan is van groot belang bij de aanvraag van financiering, omdat het laat zien dat u de financiële aspecten van uw onderneming serieus neemt en goed voorbereid bent op de toekomst.

Een goed financieel plan is essentieel voor het succes van uw onderneming en voor het verkrijgen van financiering. Het helpt u inzicht te krijgen in uw financiële behoeften, uw verwachte omzet en kosten, en de haalbaarheid van uw plannen. Door een gedegen financieel plan op te stellen, met onder andere een investerings- en financieringsbegroting en een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting, kunt u uw kansen vergroten om financiering aan te trekken en uw bedrijf succesvol te laten groeien. Zorg voor een goede onderbouwing van uw cijfers, houd uw financieel plan up-to-date en wees transparant over uw verwachtingen en aannames. Met een goed doordacht financieel plan heeft u een stevige basis voor uw onderneming en kunt u de financiering krijgen die u nodig heeft om uw plannen te realiseren.

Meer weten over het financieel plan voorbeeld voor uw ondernemingsplan? Of financieel plan laten opstellen?

De adviseurs van Credo Ondernemingsplan hebben een sterke bedrijfskundige, financiële en commerciële achtergrond en ruime ervaring met verschillende banken, investeerders en instanties, waardoor zij precies weten hoe een goed financieel plan moet worden geschreven en opgebouwd. Zij helpen u graag bij het maken van een ondernemingsplan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Waar bestaat een financieel plan uit?

Het financieel plan vormt het fundament onder uw ondernemingsplan en bestaat uit vier onderdelen, namelijk een investeringsbegroting, een financieringsoverzicht, een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting.

Wat is het doel van een financieel plan?

Een financieel plan maken doet u met meerdere doelen in uw achterhoofd. Een financieel plan is onmisbaar voor een startende onderneming voor het verkrijgen van financiering. Maar ook voor u als ondernemer kan het financiële plan veel helderheid geven over de uitdagingen waar uw bedrijf voor staat. Met een financieringsbegroting ontdekt u of uw plannen financieel haalbaar zijn of niet.

Hoe berekent u de solvabiliteit van uw onderneming?

De solvabiliteit van uw onderneming is de verhouding van uw eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. Investeerders beoordelen een financieringsaanvraag en het ondernemingsplan deels op basis van uw solvabiliteitsratio.

Financieel plan laten opstellen of zelf schrijven?

Als u een financieel plan nodig heeft, kunt u dit plan zelf opstellen. Hiervoor kunt u een financieringsplan voorbeeld gebruiken. Ook een financiële prognose voorbeeld is online te vinden. Aan de hand van zo’n format een financieel plan opstellen is zeker mogelijk. Heeft u echter zelf wat minder kennis van het opstellen van een financieel plan en wilt u zekerheid hebben? Dan is een financieel plan laten opstellen door een expert zeker aan te raden.

Wat is een exploitatiebegroting?

In deze begroting berekent u welke omzet u in de komende drie jaar verwacht te behalen. Om de bruto winst te berekenen trekt u de inkoopkosten van de omzet af. Daarna kunt u de nettowinst berekenen door de vaste kosten af te trekken van de bruto winst. Vergeet daarbij niet dat de afschrijving van uw bedrijfsmiddelen ook onder uw zakelijke kosten valt.

Wat mag niet ontbreken in een financieringsbegroting?

Een financieringsbegroting is een belangrijk onderdeel van een financieel plan. In de financieringsbegroting neemt u op hoe u uw bedrijfsplannen wilt gaan financieren. Hierbij maakt u een onderscheid tussen vaste activa en vlottende activa. Het benodigde bedrag financiert u deels vanuit uw eigen vermogen, voor het andere deel hoopt u investeerders of kredietverstrekkers aan te trekken. Bekijk een financieringsbegroting voorbeeld om een goede indruk te krijgen van zo’n begroting.

Hoeveel eigen geld heeft u nodig voor het starten van een onderneming?

Een financieel plan voor een startende onderneming geeft inzicht in de middelen die nodig zijn voor het opstarten van het bedrijf. In de financieringsbegroting en de investeringsbegroting neemt u op hoeveel geld er nodig is voor het bedrijf. Investeerders en kredietverstrekkers gaan meestal uit van minimaal 20% eigen vermogen. Hoeveel dit is, hangt af van het bedrijf dat u wilt starten.

Waarom is een financiële prognose zo belangrijk?

Een belangrijk onderdeel van een financieringsplan is de exploitatiebegroting. Deze begroting is de financiële prognose van uw bedrijf. Dit is een enorm belangrijk onderdeel van het financiële plan. In deze prognose berekent u welke omzet u de komende jaren verwacht te behalen. Ook berekent u de bruto winst. Zo krijgt u (en eventuele investeerders) een goed inzicht in de financiële haalbaarheid van uw plan. Bent u benieuwd hoe zo’n financiële prognose er precies uitziet? Bekijk dan zeker ons financiële prognose voorbeeld.